ALO TARIM Haber Portalınız

A+ A A-

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEYEN ERKEKLER BU BİTKİDEN TÜKETMELİ

SARIMSAK KOKUSUNU GİDEREN MUCİZE YÖNTEM

Çoğu zaman kokusundan rahatsız olduğumuz ancak yemeklerimizde önemli bir yeri olan sarımsağın kokusuna çare bulundu.

Kategori Gıda

FİLİZLENMİŞ SARIMSAKLARI SAKIN ÇÖPE ATMAYIN

Kategori Beslenme

Çocuğunu organik beslemek için giriştiği arayış, Burçin Karababa'yı dikkat çekici bir işin girişimcisi yaptı. Karababa 4,5 milyon solucanıyla birlikte organik gübre üreten bir iş kadını oldu.

Kı­zı­nı or­ga­nik gı­da­lar­la bes­le­mek için bal­kon­da seb­ze ye­tiş­ti­ren Bur­çin Ka­ra­ba­ba, do­ğal güb­re ararken ilk kez 2005 yı­lın­da so­lu­can güb­re­siy­le ta­nış­tı.

İŞE MUTFAKTA BAŞLADI

Mut­fak­ta­ki çöp­le so­lu­can­la­rı bes­le­ye­rek güb­re üre­ten Ka­ra­ba­ba, bor­sa­yı bı­rak­tık­tan son­ra, bu işi ti­ca­re­te dök­tü ve Tür­ki­ye­’ye ilk kez so­lu­can güb­re­si ge­ti­ren gi­ri­şim­ci iş ka­dı­nı ol­du. Evin­de 50 ta­ne kül­tür so­lu­ca­nıy­la güb­re üret­me­ye baş­la­yan Ka­ra­ba­ba, şim­di­ler­de 4,5 mil­yon so­lu­can­la 20 dö­nüm­lük bir ara­zi­de ça­lı­şı­yor.

ÜRETİM 20 DÖNÜMLÜK ARAZİDE

Kur­du­ğu Eko­sol Ta­rım şir­ke­tin­de, so­lu­can güb­re­si­ni hem ka­tı hem sı­vı ola­rak üret­tik­le­ri­ni ifa­de eden Ka­ra­ba­ba, ge­çen yıl 25 ton ka­tı güb­re, 25 ton sı­vı güb­re üret­tik­le­ri­ni kay­det­ti. Ka­tı güb­re­nin 25 ki­lo­su 66 li­ra­dan sa­tı­lır­ken, sı­vı güb­re­nin lit­re­si­nin 74 li­ra­dan sa­tıl­dı­ğı­nı bil­di­ren Ka­ra­ba­ba, bu yıl üre­ti­mi­ni 2’ye kat­la­mak için ya­tı­rım­lar yap­tık­la­rı­nı vur­gu­la­dı.

EVİN MALİYETİ 550 LİRA

4 kat­lı so­lu­can evi, için­de 25 gün­lük so­lu­can ma­ma­sı ve 500 adet so­lu­can­la bir­lik­te 550 li­ra­ya sa­tı­lı­yor. Sı­cak gün­ler­de bir haz­ne­si­nin 25 gün­de ta­ma­men güb­re ha­li­ne gel­di­ği­ni an­la­tan Ka­ra­ba­ba so­lu­can ev­le­ri hak­kın­da şu bil­gi­yi ver­di:

SARIMSAK YEMİYOR

“So­ğan, sar­mı­sak, li­mon ka­bu­ğu, por­ta­kal ka­bu­ğu, pa­ta­tes ka­bu­ğu ha­riç her şe­yi ke­yif­le yer­ler ve güb­re üre­te­bi­lir­ler. Çay, kah­ve po­sa­sı, muz ka­bu­ğu en çok sev­dik­le­ri atık­lar­dır. Yu­mur­ta ko­li­le­ri­ni da­hi güb­re­ye çe­vi­rir­ler. Bir so­lu­can evin­de or­ta­la­ma bir yıl­da 25 ki­log­ram güb­re üre­ti­le­bi­li­yor. So­lu­can­la­rın diş­le­ri yok­tur. Bu­lun­duk­la­rı or­tam­la­rı terk et­mez­ler, terk et­se­ler da­hi ışık­la, gü­neş­le te­mas et­tik­le­rin­de kı­sa sü­re­de ölür­ler. Ev­ler için ko­ku, si­nek oluş­tur­ma­dan hız­la çöp­le­ri­miz güb­re­ye dö­nü­şür.”

AVRUPA'DA HER EVDE...

Tür­ki­ye­’de 2 yıl için­de 1000 ki­şi­nin so­lu­can evi ala­rak mut­fak çö­pün­den or­ga­nik güb­re ye­tiş­tir­di­ği­ni an­la­tan Ka­ra­ba­ba şun­la­rı an­lat­tı: “Av­ru­pa­’da ne­re­dey­se her ev­de so­lu­can güb­re­si ye­tiş­ti­ri­li­yor. Her ka­dın evin­de mu­hak­kak çi­çek ya da sak­sı­da seb­ze ye­tiş­ti­ri­yor. Bun­la­ra ve­re­ce­ği güb­re­yi de ken­di­le­ri ye­tiş­tir­sin­ler is­ti­yo­ruz."

ÇÖP DEĞİL GÜBRE

Mut­fak­ta za­man har­ca­yan bi­rey­le­re ‘Her çöp çöp de­ğil­di­r’ di­ye ses­le­nen gi­ri­şim­ci Bur­çin Ka­ra­ba­ba, “Mut­fak­ta­ki atık­la­rı çö­pe
at­ma­yın, bu atık­lar­la so­lu­can bes­le­yip or­ga­nik güb­re ye­tiş­ti­ri­n” di­yor.

 

 

Kategori Organik Tarım

HA ENDÜSTRİYEL SUCUK! HA KASAP SUCUĞU!

HA ENDÜSTRİYEL SUCUK! HA KASAP SUCUĞU!

ORGANİK ÜRÜNLERE DOĞAL İLAÇ

ORGANİK ÜRÜNLERE DOĞAL İLAÇ

Kategori Organik Tarım

'' ÇİFTÇİ BORÇLARINI FAİZSİZ ERTELEYİN ''

Kategori Tarım

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Tüm hakları saklıdır. © 2014