ALO TARIM Haber Portalınız

A+ A A-

YER FISTIĞI KONFERANSI OSMANİYE'DE YAPILDI

Osmaniye Yer Fıstığı Konferansı, Osmaniye Ticaret Borsası Konferans Salonunda yapıldı.

Kategori Tarım

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, 2014 yılında yapılan faaliyetleri kamuoyuna açıkladı. Yapılan faaliyetler özet olarak;

Bitkisel Faaliyetler

Kategori Etkinlikler

Mersin-Erdemli'de, çocuklara toprak ve tarım sevgisi yerleştirilmesi amacıyla okul müdürlerine tarım eğitimi verilmesine başlandı.

Kategori Eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından Benin Cumhuriyeti Tarım Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı’na pamuk üretiminde kullanılmak üzere, ekipman desteğinde bulunuldu.
Benin Cumhurbaşkanı Boni Yayi’nin 2012 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile resmi görüşmesini müteakip, Benin’in en temel sanayi ürünü olan pamuğun kalite ve rekoltesinin artırılmasına yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla, TİKA Tarım uzmanı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyet tarafından ön inceleme yapılmış ve Benin pamuk yetiştiriciliğini geliştirme projesi başlatılmıştı.
Benin’de 2012-2013 pamuk üretim sezonunda yaklaşık 300.000 hektar alanda 250.000 ton pamuk hasadı yapılmış, 2013-2014 pamuk üretim sezonunda ise yaklaşık 450.000 hektar alanda pamuk ekimi gerçekleştirildi. Ayrıca ülkede yer alan Bohicon ve ParakouPamuk Araştırma Enstitülerinin teknolojik seviyelerinin pamuk üretimi ve araştırmalarını gerçekleştirmek için gerekli tarım alet ve makinaları parklarının ve laboratuvarlarının son derece yetersiz, mevcutların ise çok eski teknoloji ye sahip oldukları için kullanılamaz durumda oldukları tespit edilmişti.
TİKA ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü İstasyonu işbirliğiyle yürütülen Benin pamuk yetiştiriciliğini geliştirme projesiBenin Cumhurbaşkanı Dr. Thomas BoniYayi tarafından bizzat takip edilerek destekleniyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan seyahat çerçevesinde Benin Büyükelçisi Turgut Rauf Kural ve TİKA uzmanlarından oluşan heyeti makamına kabul etti.Görüşmede Benin Cumhurbaşkanı Dr. Thomas BoniYayi, TİKA’nın yapmış olduğu ekipman desteğinden duyulan memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasında söz konusu işbirliklerinin devam etmesi temennisinde bulundu.
Bu proje kapsamında, TİKA tarafından bazı eksikliklerin giderilmesi yönünde Benin Tarım Bakanlığı’nın talepleri doğrultusunda 4 adet mibzer ve 15 adet motorsikletin temin edilerek, pamuk zararlılarına yönelik tedavi yöntemlerinde ve arazilere ulaşım konularında başarılı olacakları öngörülmüştü.
Bu kapsamda, 4 adet mibzer ve 15 adet motorsiklet TİKA tarafından mahallinden temin edilerek Benin Cumhuriyeti Tarım Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı yetkililerine düzenlenen törenle teslim edildi. Törene Benin Büyükelçisi Turgut Rauf Kural, TİKA uzmanları veBenin Cumhuriyeti Tarım Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı üst düzey yetkilileri katıldı.Bakanlık yetkilileri, Benin’de Pamuk Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında destek veren uzmanlara ve malzeme desteği sağlayan TİKA’ya desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundular.

HAYVAN NAKİLLERİNDE KONTROL VE DİNLENDİRME İSTASYONU YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

30 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29371

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HAYVAN NAKİLLERİNDE KONTROL VE DİNLENDİRME

İSTASYONU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği kapsamında, sığır cinsi, koyun ve keçi türü, evcil tek tırnaklılar ile domuz türü evcil hayvanların yurt içindeki nakilleri sırasında kontrol edildikleri ve dinlendirildikleri istasyonlara ilişkin asgari sağlık, hijyen ve teknik şartlar ile istasyonlarda yapılacak iş, işlem ve denetimlere dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik sığır cinsi, koyun ve keçi türü, evcil tek tırnaklılar ile domuz türü evcil hayvanların yurt içindeki nakilleri sırasında “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği” kapsamında barındırıldıkları, kontrol edildikleri, dinlendirildikleri istasyonlara ilişkin esas ve usuller ile buraların kurulması ve denetlenmesine dair iş ve işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 8 inci ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

c) Hastalıktan ari işletme: Hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip işletmeleri,

ç) Hayvan kayıt sistemi: Hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı ve hareketlerinin izlendiği, hayvancılık işletmelerinin kayıt altına alındığı bilgisayar destekli, Bakanlık bünyesinde oluşturulmuş veri tabanını,

d) İl/ilçe Müdürlüğü: İl/ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

e) İstasyon: 8 saati aşan uzun yolculuklarda hayvanların kontrol edildiği, yem ve su ihtiyaçlarının giderildiği, barındırıldığı ve dinlendirildiği kontrol istasyonlarını,

f) İstasyon Sorumlusu: İstasyonun sahibi, istasyon işletmecisi ya da bunlar adına istasyonda görev yapan gerçek kişiyi,

g) İşletmeci: Kontrol ve dinlendirme istasyonlarını işleten gerçek veya tüzel kişi ve kuruluşlar ile resmi kuruluşları,

ğ) Resmi Veteriner Hekim: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında verilen görevleri Bakanlık adına yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,

h) Yolculuk Kütüğü: Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde belirtilen yolculuk kütüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontrol ve Dinlendirme İstasyonlarına İlişkin Şartlar ve Yapılacak İşlemler

Genel şartlar

MADDE 5 – (1) İstasyonlar aşağıdaki genel şartları taşır:

a) İstasyonlar yasaklama veya kısıtlama bulunan bölgelerde kurulamaz.

b) İstasyonlar resmi veteriner hekim tarafından kontrol altında tutulur ve resmi veteriner hekim istasyonların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu temin eder.

c) Hayvan sağlığı, hayvan hareketleri, hayvanların korunması ve kesimde hayvan refahına ilişkin usul, esas ve kurallara uygun olarak faaliyetlerini yürütür, devamlılığının sağlanması amacıyla denetimlere açık tutulur.

ç) İstasyonlar yalnızca söz konusu güzergâhtan geçiş yapan hayvanları kabul etmek, beslemek, sulamak, dinlendirmek, barındırmak ve ilgili bakımları yapmak amacıyla kullanılır.

d) İstasyonlar bu Yönetmeliğin kapsamına giren hayvanların alım veya satımı amacıyla kullanılamaz.

Sağlık ve hijyen şartları

MADDE 6 – (1) Sağlık ve hijyen için istasyonlar aşağıdaki şartları taşımak zorundadır;

a) Nakil sonrası başka işletmelere ya da istasyonu kullanan diğer hayvanlara bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleyecek şekilde tüm bina, ekipman, tesis ve araçlar biyogüvenlik tedbirlerine uygun olarak konumlandırılmalı ve kullanılmalıdır. İstasyondan her hayvan çıkışı sonrasında bu tedbirler gözden geçirilmelidir.

b) Tüm bina, ekipman, tesis ve araçlar dezenfeksiyon ve temizlik için uygun materyalden yapılmış olmalıdır. Tesise gelen hayvan nakil araçlarının temizliği için yeterli donanıma sahip uygun bir yer tahsis edilmelidir. Bu kapsamda yapılacak tüm uygulamaların her türlü hava koşulunda yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

(2) Binalar, ekipmanlar, tesisler ve araçlar her kullanımdan önce ve sonra resmi veteriner hekimin yönlendirmeleri doğrultusunda temizlenerek dezenfekte edilmelidir.

(3) İstasyondan sorumlu olan kişi, istasyona giren kişilerin kullanımı için temiz ekipman ve koruyucu kıyafet temin eder. Bu malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu için uygun ekipmanlar bulundurur. Tek kullanımlık koruyucu kıyafet ya da malzemeler kullanılmaması durumunda kişilerin ya da araçların herhangi bir şekilde hayvan dışkısı ya da idrarı ile teması söz konusu olduğunda temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için gerekli önlemleri alır.

(4) İstasyondan hayvanların çıkarılmasının ardından yataklık olarak kullanılan malzemeler kaldırılır, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin ardından yeni yataklıkla değiştirilir.

(5) Hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla, hayvanların bulundukları tesislerdeki altlık, dışkı ve idrar uygun muameleye tabi tutulduktan sonra uzaklaştırılmalıdır.

(6) Birbirini izleyen iki hayvan nakli arasında temizlik için ara verilir. İstasyonlarda azami altı günlük kullanımın ardından, en az 24 saatlik süreçte hayvanlar tamamen tahliye edilir, yeni bir hayvan sevkiyatı gelmeden önce temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri tamamlanır.

(7) Hayvanlar istasyona kabul edilmeden önce;

a) Hayvanların ayrılmasının ardından 24 saat içinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine başlanır.

b) Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri resmi veteriner hekim tarafından yeterli bulunana kadar istasyona hayvan kabul edilmez.

Teknik şartlar

MADDE 7 – (1) Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde belirtilen nakil araçlarında indirme ve bindirme işlemleri için kullanılan donanımlara ilaveten; tesislerde de hayvanların indirilip bindirilmesi için uygun rampa, köprü ve iskele gibi donanım bulundurulmalı ve bu donanımlar aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır;

a) Donanımlar mümkün olan en düşük eğimde olmalı, bu eğim 20º’den fazla olmamalıdır.

b) Yan taraflarında hayvanların düşmesini ya da kaçmasını önleyecek şekilde korumalık bulunmalıdır.

c) Zemin hayvanların kayma ve yaralanma riskini en aza indirecek şekilde kaplanmalı ve yapılandırılmalıdır.

ç) Araç zemini, koridorlar ve rampa arasında veya rampa ile indirme alanının zemini arasında hayvanları zıplamak zorunda bırakacak, kaymalarına ya da takılıp düşmelerine yol açabilecek fark edilir herhangi bir boşluk, basamak veya çıkıntı olmamasına özen gösterilmelidir.

(2) Hayvanların barındırıldığı tüm bölümler aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır;

a) Zeminler hayvanların kayma ve yaralanma riskini en aza indirecek şekilde kaplanır ve yapılandırılır.

b) Hayvanları elverişsiz hava koşullarından korumak için binaların etrafında ve çatılarda gerekli tedbirler alınır.

c) Hayvanların barındırılması, gerektiğinde kontrol ve muayene edilmesi, beslenmesi, sulanması ve yemlerin saklanması için uygun bölümler oluşturulur.

ç) İstasyonun kapasitesi dikkate alınarak, barındırılan hayvanlar için yeterli havalandırma ve drenaj imkânı sağlanır.

d) Hayvanların günün her saatinde kontrol edilmelerine imkân sağlayan yeterli düzeyde doğal veya yapay aydınlatma sağlanır. Gerektiğinde, yeterli yedek aydınlatma donanımları bulundurulur.

e) Bağlanması gereken hayvanlar için bağlama ekipmanları temin edilir. Bağlama işlemi; hayvanların beslenmelerine, su içmelerine veya herhangi bir zorluk çekmeden yere uzanmalarına imkân verecek, acı veya ıstırap çekmelerine engel olacak şekilde gerçekleştirilir.

f) Hayvanların aynı anda yere uzanabilmeleri, su içme ve beslenme noktalarına kolaylıkla erişebilmeleri için yeterli alan sağlanır.

g) Hayvanlar için yeterli miktarda yatak malzemesi temin edilir. Her bölmeye yerleştirilmesi gereken yatak malzemeleri, hayvanların türlerine veya kategorilerine uygun olmalıdır.

ğ) İnşaat veya bakım işlemleri, hayvanların yaralanmalarına yol açabilecek herhangi bir keskin kenar, tehlikeli nesne ya da hasarlı yüzeye temas etmesi önlenecek şekilde yapılır.

(3) Şap hastalığından korunmuş bölgelere nakledilen hayvanlar ile hastalıktan ari işletmelerden, arilik statüsü bozulmayacak şekilde diğer ari işletmelere nakledilen hayvanların istasyona kabulünün söz konusu olduğu durumlarda, bu hayvanların istasyona kabul edilen diğer hayvanlarla temasını önleyecek ayrı bir bölüm oluşturulur.

(4) Hasta, yaralı veya bireysel ilgiye ihtiyaç duyan hayvanların ayrı bir yerde barındırılabilmesi için uygun bölmeler bulunmalıdır.

(5) İstasyonlara iş için gelen veya buraları kullanan tüm kişiler için uygun sosyal tesisler bulunmalıdır.

(6) Atıkların saklanması ve tasfiyesi ile ölü hayvanların imhası için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Dinlendirme istasyonlarında yapılacak iş ve işlemler

MADDE 8 – (1) Hayvanlar istasyona vardıktan sonra gecikme olmaksızın araçtan indirilir. Ancak, hava koşulları ve bekleme süreleri nedeniyle hayvanların indirilmesinde gecikme zorunluluğu doğarsa, hayvanlara mümkün olan en iyi refah koşulları sağlanmalıdır.

(2) Bindirme ve indirme sırasında, hayvanları korkutmamak, heyecanlandırmamak veya kötü muameleye maruz bırakmamak için gereken özen gösterilmelidir. Hayvanlar gereksiz yere acı veya ıstıraba neden olacak şekilde baş, boynuz, kulak, ayak, kuyruk, yün veya tüylerinden kaldırılmamalı, sürüklenmemeli, gerekirse hayvanlar bireysel olarak yönlendirilmelidir.

(3) Hayvanların tesis genelindeki hareketi için;

a) Yönlendirme ve hareket ettirmede hayvanların sosyal davranış özelliklerinden yararlanılmalı ve hayvanların kullanacağı geçiş yolları bu özelliklere göre düzenlenmelidir.

b) Hayvanların yönlendirilmesinde kullanılacak araçlar yalnızca bu amaçla kullanılmalıdır. Elektrik şoku veren araçların kullanılmasından mümkün olduğunca kaçınılmalı, bu araçlar kullanılacaksa yalnızca hareket etmeyi reddeden yetişkin büyükbaş hayvanlar ve domuzlarda kullanılmalıdır. Bu kullanımda da şoklar iki saniyeden uzun sürmemeli, yeterli aralıklarla verilmeli ve hayvanların önünde hareket edebilecekleri bir alan bırakılmalıdır. Bu şoklar, yalnızca arka but tarafındaki kaslara uygulanmalıdır.

c) Hayvanların hassasiyet gösteren herhangi bir kısmına vurulmamalı veya basınç uygulanmamalıdır. Özellikle hayvanların kuyrukları ezilmemeli, bükülmemeli veya kırılmamalı ayrıca gözleri bağlanmamalıdır. Hayvanlara yumruk veya tekme atılmamalıdır.

ç) Hayvanları yönlendirmede yönlendirme bayrağı kullanılmasına özen gösterilmeli, sivri uçlu herhangi bir alet kullanılmamalıdır. Hayvanları yönlendirmek için kullanılan sopalar veya diğer araçlar, ancak hayvanın vücudunda herhangi bir yaralanmaya veya gereksiz ıstıraba yol açmayacak şekilde kullanılabilir.

(4) Nemli havada yüksek sıcaklıklara maruz kalmış olan hayvanlar, mümkün olan en kısa sürede ve uygun şekilde serinletilmelidir.

(5) İstasyonda barındırılan her bir hayvanın kaldığı süre içerisinde ve bir sonraki yemleme noktasına kadar geçecek tahmini yolculuk süresince ihtiyaç duyacağı yeterli miktarda temiz su ve uygun yeme erişebileceği şekilde beslenmesi ve sulanması sağlanır.

(6) Sıvı yeme ihtiyaç duyan genç buzağılar gibi özel beslenme ihtiyaçları bulunan hayvanlar bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun ekipmana ve personele sahip olan dinlenme noktalarına kabul edilmelidir. Aksi durumda söz konusu hayvanlar istasyona kabul edilmemelidir.

(7) Hayvanların durumu, istasyona varışlarından itibaren istasyonda kaldıkları süre boyunca uygun aralıklarla bir istasyon personeli tarafından kontrol edilmelidir.

İstasyondan ayrılışta yapılacak iş ve işlemler

MADDE 9 – (1) Hayvanların istasyondan ayrılmadan önce yolculuk için uygun durumda olup olmadığı, yolculuk kütüğüne uyulup uyulmadığı resmi veteriner hekim tarafından kontrol edilmelidir.

(2) Kontroller sonrası hayvan sağlığı ve refahı açısından bir aksaklığın tespiti halinde resmi veteriner hekim Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinin 55 inci maddesinde belirtilen tedbirler ile aşağıdaki tedbirleri alır veya aldırır;

a) Sürücü ya da bakıcının değiştirilmesi,

b) Nakil aracından kaynaklanan bir problem olması durumunda nakil aracının geçici tamiri veya hayvanların tamamının ya da bir bölümünün başka bir nakil aracına aktarılması,

c) Hayvanların refahı bakımından daha uygun olanı tercih edilmek üzere, en kestirme güzergâh üzerinden gerçekleştirilmek koşuluyla, hayvanların ayrılış yerlerine geri gönderilmesi veya varış yerlerine gönderilmesi için nakillerine müsaade edilmesi,

ç) Sorun çözülünceye kadar, masrafları nakliyeci tarafından karşılanmak üzere, hayvanların uygun yerde tutulması ve bakımlarının uygun şekilde yaptırılması,

d) Hayvanların refahını güvence altına alacak başka herhangi bir imkân olmadığı takdirde, hayvan refahı kurallarına uygun yöntemlerle kesilmesi ya da itlaf edilmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki, Sorumluluk ve Yükümlülükler

Genel Müdürlük veya il müdürlüğünün yetki ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) İl müdürlüğü istasyonların gerçek veya tüzel kişi ve kuruluşlar ile resmi kuruluşlar tarafından kurulmasına ya da işletilmesine izin verir.

(2) İl müdürlüğü bu Yönetmelik hükümlerine göre gerekli koşulları taşıyan istasyonlara onay verir ve bunları hayvan kayıt siteminin ilgili kısmına kaydeder.

(3) Genel Müdürlük istasyonu belirli bir hayvan türü/cinsi veya sağlık durumu için sınırlandırabilir.

(4) Yönetmelikte istenen şartlara uygunluğun sona ermesi ya da içinde bulunduğu alanın sağlık durumunun değişmesi veya hayvan sağlığı ve refahına ilişkin kuralların ciddi ihlali durumunda, il müdürlüğü tarafından istasyonun izni askıya alınarak sistemde pasif hale getirilir veya izni tamamen iptal edilir. Söz konusu istasyonun Yönetmelik hükümlerinde istenen şartları tekrar sağlaması durumunda istasyona tekrar izin verilir.

İstasyon işletmecisinin yetki ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) İşletmeci, istasyonun bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmasını sağlar.

(2) Ulusal mevzuata göre tanımlanmış veya belgelendirilmiş hayvanları veya transit olarak geçiş yapan hayvanları istasyona kabul eder. Bu amaçla ilgili kişi, hayvanlara ait belgeler ile hayvanların kulak küpelerini ya da diğer tanımlama araçlarını rastgele kontrol eder veya ettirir.

(3) Hasta, yaralı veya bireysel ilgiye ihtiyaç duyan hayvanların ayrı bir yerde barındırılabilmesi için istasyon içinde uygun bölümler oluşturur. Hayvanların sağlık durumunu tehlikeye düşürebilecek her türlü temastan kaçınılır, istasyona getirilmiş hayvanların nakil esnasındaki hayvanlarla birlikte ve istasyonda dinlendirilen diğer hayvanlardan ayrı bölmelerde tutulmasını sağlar.

(4) Hayvanların ihtiyaçları doğrultusunda uygun zamanlarda beslenmesini ve sulanmasını sağlar ve bu amaçla, gerekli miktarlarda yem ve su temin eder.

(5) Hayvanların bakımını yaptırır, gerektiğinde hayvanların refah ve sağlık ihtiyaçları doğrultusunda gereken tüm tedbirleri alır.

(6) Kendi sorumluluğunda iken hastalanan veya yaralanan hayvanların uygun şekilde tedavi ettirilmesi ve hayvan refahı kuralları çerçevesinde bu hayvanların uygun şekilde kesilmesi, itlaf veya imha edilmesini temin eder.

(7) Bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirebilmek amacıyla, hayvanlara gerekli bakımı yapabilecek ve ihtiyaç halinde hayvanların idaresini sağlayabilecek, bulunduğu işletmede veya bir eğitim kurumunda özel bir eğitim almış veya bahsedilen eğitime denk gelen tatbiki tecrübeye ve gerekli yetenek, bilgi ve profesyonel yetkinliğe sahip personel istihdam eder.

(8) Dinlendirme istasyonlarında hayvanlarla birlikte çalışan tüm kişilerin hayvan refahı hükümlerine uygun hareket etmeleri için gerekli tedbirleri alır.

(9) Bir iş günü içerisinde aşağıda belirtilen bilgilere ilişkin kayıt işlemlerini gerçekleştirir ve bağlı bulunduğu il veya ilçe müdürlüğüne bildirir. Bu bilgileri saklar ve en az üç yıl boyunca denetimler için hazır bulundurur.

a) İstasyona gelen her hayvan nakli için indirme işleminin tamamlandığı ve yeniden yükleme işleminin başladığı tarih ve saat kayıtları,

b) 6 ncı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen temizlik ve dezenfeksiyon işlemi için istasyonun boşaltıldığı, temizlendiği ve dezenfekte edildiği tarihi ve saati,

c) İstasyona gelen her bir hayvan nakli için düzenlenmiş olan veteriner sağlık raporunun nerede düzenlendiği, düzenleme tarihi, sayfa ve seri numarası, düzenleyen kişiye ait bilgileri,

ç) Dinlenme istasyonuna gelişte veya istasyonda kalış süresince hayvanlarda herhangi bir ölüm olayı gerçekleşmişse bunların sayısı ile durumu izah eden ayrıntılı raporları,

d) İstasyona gelişte ve kalış süresince ciddi şekilde yaralanan veya bir sonraki yolculuk için uygun durumda olmayan hayvanların sayısı ile bu durumu izah eden ayrıntılı raporları,

e) Hayvan naklini yapan nakliyeci ve sürücülerin adı/soyadı ve adres bilgileri ile araçlara ilişkin bilgilerin kaydını tutar ve herhangi bir kural dışılığın tespiti halinde, bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne en kısa sürede bilgi verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, Yaptırımlar ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 12 ‒ (1) İstasyonlar, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uyulup uyulmaması yönünden denetime tabi tutulacaktır.

(2) İstasyonlar asgari 2 yılda bir periyodik olarak veya gerektiğinde bu Yönetmelik kapsamında il müdürlüğü tarafından denetlenir. Denetimlerde ek-1’de yer alan form doldurarak eksiklikler ve öneriler belirtilir, eksikliklerin giderilmesi için belirli bir süre verilir bu durum istasyon sorumlusuna bildirilir. Eksikliklerin giderilmesi için verilecek süre üç aydan fazla olamaz.

(3) Dinlendirme istasyonlarında Yönetmelik hükümlerinin ihlali veya yapılan denetimlerde mevzuata aykırı hususların tespiti, görülen noksanlıkların ve aksaklıkların verilen süre içerisinde giderilmemesi veya eksikliklerin devam etmesi hallerinde yazılı ikazda verilen süreyi takiben istasyon il hayvan sağlığı zabıtası komisyonu tarafından kapatılır.

(4) Kapatma söz konusu olduğunda bu durum veri tabanına işlenir.

İdari yaptırımlar

MADDE 13 – (1) Yapılan denetimlerde bu Yönetmelik hükümlerine uyulmadığının tespiti, görülen aksaklıkların verilen süre içinde giderilmemesi, eksikliklerin ve ihlallerin devam etmesi durumunda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36 ncı maddesine göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 14 ‒ (1) Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Kategori Hayvancılık

Başkan Hüseyin Sözlü’den öğretmenlere toplu taşıma indirimi

 

Öğretmenler otobüslerde ve metroda 1 buçuk lira ödeyecek

 

Öğrenciler için otobüslerde ve raylı sistemde  toplu taşıma ücretini 1 liraya indiren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şimdi de öğretmenlerin ödediği ücrette indirim yaptı. Öğretmenler, 2 Şubat 2015’ten itibaren şehir içinde otobüslerde ve metroda 1 buçuk lira ödeyecek.

 

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nce (UKOME) alınan yeni karara göre; öğretmenler, şehir içi toplu taşımadan 1 buçuk liraya yararlanabilecek. Daha önce öğrenciler için şehir içi toplu taşıma ücretini 1 liraya indiren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, zor koşullar altında ve çok önemli bir görevi yerine getiren öğretmenleri de unutmadı ve 1 buçuk liraya toplu taşımadan yararlanmalarını sağladı.

ÖĞRETMENLERİMİZ KUTSAL BİR GÖREVİ YERİNE GETİRİYOR

Öğretmenlerin kutsal bir görevi yerine getirdiğini belirten Başkan Sözlü, “Çocuklarımızı, geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin  zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini ve büyük fedakarlıklarla çalıştığını biliyoruz. Onlara, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak küçük de olsa bir katkı yaparak, toplu taşımaya ödedikleri paranın azalmasını sağlamayı hedefledik. Daha önce öğrencilerimiz için toplu taşıma ücretini 1 liraya indirmiştik. Şimdi de öğretmenlerimiz için ücreti 1 buçuk liraya indirerek, toplu taşımadan daha ucuza yararlanmalarını sağlamak adına gerekeni yaptık” dedi.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ELEKTRONİK KART

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yeni ücret tarifesi ve kişişelleştirilmiş elektoronik kart sistemiyle ilgili şu bilgiler verildi: “Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararları ile öğrenci ve öğretmenler için yeni ücret tarifeleri belirlenmiştir. Ücret değişikliğiyle öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin, indirimli seyahat edebilmeleri amaçlanmıştır. Raylı sistemde ve otobüslerde öğrenci, öğretmen ve sivil yolcuların ayırt edilebilmeleri için öğrenci ve öğretmenlere kişiselleştirilmiş elektronik kart verilmesi planlanmıştır. Öğrencilerin ve öğretmenlerin elektronik kartlarını alabilmeleri için Yolcu İşlem Merkezi’ne (Metro İstiklal İstasyonu-Seyhan Belediyesi yanı, D-400 üzeri) başvurmaları gerekmektedir. Kartların dağıtım işlemlerinin başlangıç tarihi 2 Şubat 2015 olarak öngörülmektedir.

 

Öğrencilerden istenen belgeler: Öğretim yılına ait öğrenci belgesi, 1 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

Öğretmenlerden istenen belgeler: Görev belgesi, 1 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

Dağıtım zamanı: Hafta içi 08:00-17:00 saatleri arası

Dağıtım Yeri: İstiklal İstasyonu yanında bulunan Yolcu İşlem Merkezi.

Kart alan öğrenciler ve öğretmenler kimlik kartı gösteriminde bulunmak zorunda kalmayacak.

 

 

Kategori Eğitim

Uzmanlar itiraz ediyor! Ama..

Boğaz'da yükselmekte olan Üçüncü Köprü'nün bulunduğu yere, dalgakıran ve liman inşa edilecek.

Üçüncü Köprü'nün ayağının bulunduğu yere dev bir projenin daha startı veriliyor.

İstanbul Boğazı’nın girişine 2.5 yılda 1 milyon lira harcanarak dev bir dalgakıran ve liman inşa edilecek. Projenin ÇED süreci başladı.

İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişine,  dev bir dalgakıran ve liman projesi için düğmeye basıldı. Üçüncü Köprü güzergahının geçtiği Sarıyer Garipçe Köyü, köprü ayağının bulunduğu yere yapımı planlanan yeni limanla yepyeni bir çehreye kavuşacak. Kılavuzluk ve römorkör hizmetleri de buradan yapılacak. 2.5 yılda hayata geçirilecek olan  proje, yaklaşık 1 milyon liraya mal olacak.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü tarafından  yapılması planlanan ‘Kaptan Lütfü Berk Kılavuzluk İstasyonu Mendirek ve Rıhtım İnşaatı Projesi’nin hayata geçirilmesi için, İstanbul Valiliği’ne başvurarak, ÇED sürecini başlattı. İMPO İmar Planlama Mühendislik İnşaat Limited Şirketi tarafından ihalesi alınan proje, bir kamu yatırımı olacak. Yatırım sahası devletin arazisi olduğundan, proje sahası için resmi izinlerin haricinde herhangi  bir kiralama veya tahsis bedeli ödenmeyecek.

25 BİN TON DOLGU

Garipçe Köyü’nde yapılacak proje ile, dalgaların kıyı yapılarına zarar vermesi önlenecek, hem de can, mal, seyir ve çevre emniyetini sağlayan bot ve römorkörlerin barınması sağlanacak. Yapılacak mendireğin genişliği 12 metre, toplam uzunluk 306 metre ve kazıklı 51 metre taş dolgu olmak üzere toplam inşaat 357 metre olacak. Mendireğin her iki tarafına tekne yanaşabilecek. Su derinliği 5 metre ile 15 metre arasında değişen bir dalgakıran oluşturulacak. İskeleye 6 metre yol yapılarak ulaşım sağlanacak. Yeni rıhtıma ulaşmak için ilk etapta 300-400 metre uzunluğunda yol yapılacak. Dolgu işleminde kullanılacak taşlar bölgede bulunan izinli özel taş ocaklarından temin edilecek.

KIYI EMNİYETİ İŞLETECEK 

Projenin işletmeciliği Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Proje ile 50 ile 90 metre arasında değişik boyutlarda kurtarma botlarına hizmet verecek. Proje tamamlandığında limanda idari bölüm ve bot çalışanlarıyla birlikte toplam 150 kişi çalışacak. Garipçe Köyü’nde halen lokal imkanlarla yapılmış bir rıhtım ve L şeklinde küçük  bir mendirek bulunuyor. Ancak, Boğaz’dan gelen dalgaların bu yapıya zarar verdiği, yapılacak olan yeni mendirek ile bu dalgaların kıyı yapılarına zarar vermesinin önleneceği, hem de bot ve römorkörlerin yanaşabileceği bir alan oluşturulacağı kaydedildi. Rıhtım yeri saha dolgusu üzerinde bir takım tesisler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlülüğü ihtiyacına göre yapılacak. Bakım atölyesi, jeneratör binası, sosyal tesisi ve işletme binası gibi yapılar, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, inşaatın tamamlanıp devredilmesinden sonra yapılacak.

UYGUN MALZEME KULANILACAK

Dolgu malzemesi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanğı teknik şartnamesine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili mevzuatlarına uygun malzemeden seçilip, şu özelliklere sahip olacak:Malzeme, sert, sağlam, masif ve sık kristallerden teşekkül etmiş, aşınma, don, su ve hava etkilerine yeteri kadar dayanıklı, absorbsiyon özelliği olmayan çatlak va kırıksız olacak. Deniz suyunun kirlenmesine neden olmayacak. Kullanılacak malzeme, mineralojik, kimyasal ve fizikokimyasal özellikleri denizin mevcut kalitesini bozmayacak nitelikte olacak. 

 

 

Kategori Çevre

Düzce’ de Havza Desteklemeleri Kapsamında En Uygun Ürünler Belirleniyor

ANKARA HALKI ZEHİRLENİYOR

Prof. Dr. Recep Akdur: Ankara'nın havası çok sağlıksız düzeyde kirli.

Avrupa Hava Kalitesi Ağına göre Cebeci, Demetveler, Dikmen, Kayaş, Sıhhıye, Keçiören ve Sincan’da havanın çok sağlıksız düzeyde kirli olduğunu belirtti.

Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Recep Akdur, Ankara halkının rüzgar duasına çıkmaktan başka çaresi olmadığını, Avrupa Hava Kalitesi Ağına göre Cebeci, Demetveler, Dikmen, Kayaş, Sıhhıye, Keçiören ve Sincan’da havanın çok sağlıksız düzeyde kirli olduğunu belirtti.

Akdur, yaptıgı açıklamada, Ankara halkının zehir soluduğunu belirterek,“Ankara’nın 8 adet sabit hava kalitesini ölçme istasyonu var. Bunlardan 7’sinde hava solunamayacak derecede kirli biri ise arızalı gösteriyor” dedi.

Akdur, Avrupa Hava Kalitesi Ağına göre, sekiz istasyonda yapılan ölçümlerde Cebeci ve Demetevler’de havanın çok sağlıksız düzeyde kirliği olduğunu belirtti. Akdur, özellikle hassas gruplarda (yaşlılar , çocuklar, kalp hastaları, astımlılar, hipertansiyonlular) ölümlere neden olabileceğini belirterek acil önlem alınmasını istedi.

Akdur; Dikmen, Kayaş, Sıhhıye, Keçiören, Sincan’da da havanın sağlıksız düzeyde kirli olduğunu dile getirti. Akdur, Bahçelievler istasyonunun ise devre dışı olduğunu, aşırı kirlilik gösteren istasyonların devre dışı bırakılma olasılığının çok yüksek olduğunu savundu.

 

 

 

Kategori Çevre

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Tüm hakları saklıdır. © 2014